ผู้บริหาร

นายสุนันท์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษาในสถานที่ใดมากที่สุด
ภูเขา
น้ำตก
ทะเล
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2010
ปรับปรุง 24/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 316101
Page Views 370855
ผลงานอาจารย์
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจิณณะ นานนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : jinna.na@kutong.ac.th
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2554,22:25  อ่าน 1473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรอินทรีย์
รายละเอียดผลงาน

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผน กำหนดเนื้อหาสาระ และประเด็นปัญหาเพื่อค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจด้วยเทคนิควิธีการ กระบวนการ อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในท้องถิ่นชุมชนของตนเองและที่อื่นๆ ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะต้องคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำทุกๆด้าน เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติและค้นคว้าเพื่อทำโครงงานเรื่องนั้นๆ

     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ง 32101 งานเกษตรพื้นฐาน เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 (2) เพื่อศึกษาผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ง 32101 งานเกษตรพื้นฐาน เรื่อง เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แผนการสอนและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.57 แบบประเมินโครงงานและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ใช้เวลาในการทดลอง 22 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้ t-test

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเกษตรอินทรีย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.57/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดไว้ คือ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผล ( The Effectiveness Index : E.I. ) เท่ากับ 0.57
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรอินทรีย์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยและเป็นรายข้ออยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยในระดับดี 15 ข้อ เป็นข้อความเชิงบวก ความคิดเห็นระดับปานกลางจำนวน 5 ข้อเป็นข้อความเชิงลบ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 20 (ค่าเฉลี่ย 2.79) ข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือข้อที่ 12 (ค่าเฉลี่ย 1.57)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2554,22:25   อ่าน 1473 ครั้ง
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 043-210010 E-mail : admin@kutong.ac.th